Ürün Sorumluluk Sigortası

Ürün Sorumluluk Sigortası, sigorta konusu işin yürütülmesi sırasında meydana gelen bir olay ve/veya sigortalı ürünün üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sonucunda, sigortalının sorumlu tutulabileceği bedensel ve/veya parasal zararlardan kaynaklanabilecek tazminat taleplerine karşı teminat sağlar.

Ürün Sorumluluk Sigortası bir Ürün Garanti Sigortası değildir. Ürün Garanti Sigortası, bir mal sigortasıdır ve zarar gören ürünün tazminine yöneliktir. Oysa Ürün Sorumluluk Sigortası bir sorumluluk sigortasıdır, mala değil sigortalının üretmiş olduğu ürünle ilgili sorumluluğa ilişkin güvence sağlar.

Avrupa Topluluğu’nun 1985 tarihli Ürün Sorumluluğu Direktifi uyarınca üretici, ürünündeki bir kusurun neden olduğu hasardan sorumludur. Burada, “üretici” sözcüğü; bitmiş bir ürünün, herhangi bir hammaddenin veya bir ürünü meydana getiren parçalardan birinin üreticisi olan ve ürün üzerine adını, ticari markasını veya bir başka ayırt edici özelliğini koyarak kendisini o ürünün üreticisi olarak takdim eden herhangi bir kişi anlamında kullanılmaktadır.

Teminat Kapsamı

Sigortalı tarafından veya sigortalı namına; satılan, temin edilen veya üretimi yapılan ürünlerle ilgili olarak, belirtilen coğrafi sınırlar dahilinde ve poliçe süresi içinde meydana gelen olaylar neticesinde;

a) Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması, sıhhatinin muhtel olması
b) Üçüncü şahıslara ait mallarda maddi kayıp ve zararlara neden olunması

sebebiyle sigortalının hukuki olarak ödemekle yükümlü olacağı zararlar Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları uygulanabilir hükümleri ile Munich Re “Ürün ve Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Teminat Şartları” nın sadece ürün sorumluluk sigortalarına ilişkin bölümü uygulanabilir şartları çerçevesinde poliçede belirtilen limitlere kadar teminat kapsamındadır